สิ่งที่จะต้องตรวจสอบ  

ต้องมั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ และ
จอคอมพิวเตอร์นั้นวางอยู่ในพื้นที่
ที่เหมาะสม และห่างจากเครื่องใช้
ไฟฟ้าขนาดใหญ่  แผงสวิตช์ควบคุม
การจ่ายไฟ และ หม้อแปลงไฟฟ้า

ค้นหาแหล่งกำเนิดหรือตัวสร้าง
สนามแม่เหล็ก  โดยการปิดไฟ
แสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สงสัย
ทีละเครื่อง หรือ ใช้เครื่องวัด
สนามแม่เหล็ก

ย้ายจอคอมพิวเตอร์หรือแหล่งกำเนิด
ของสนามแม่เหล็กให้อยู่ห่างกัน

เปลี่ยนความถี่การสแกนในแนวตั้ง
ของจอภาพโดยเข้าไปปรับที่ Display
Properties (Monitor Setting)

ตรวจสอบการเดินสายภายในและ
ภายนอกอาคาร ซึ่งควรให้ช่างไฟฟ้า
หรือการไฟฟ้าเป็นผู้ดำเนินการ

 
 
 
 
 
   
         
 
         
        ก่อนอื่นต้องพยายามหาแหล่งกำเนิดหรือตัวสร้างสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดการสั่นพลิ้ว
โดยการปิดไฟแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ทีละอย่างและให้สังเกตอาการสั่นพลิ้ว
ที่เปลี่ยนไป  ในกรณีที่เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กเมื่อปิดแล้วอาการสั่นพลิ้วจะลดลง
 
        เมื่อหาแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดการสั่นพลิ้วได้แล้ว วิธีการแก้ไขอย่างแรก
คือ  ให้พยายามย้ายจอคอมพิวเตอร์ หรือ แหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กอย่างใดอย่างหนึ่งให้ห่าง
จากกันจนกว่าอาการสั่นพลิ้วจะหมดไป    ซึ่งในบางกรณีสามารถแก้ไขอาการสั่นพลิ้วได้
โดยง่ายด้วยการเปลี่ยนทิศทางการวางจอภาพ (หมุนจอภาพ)
 
หมายเหตุ: การแก้ไขที่แหล่งกำเนิดอื่นๆ ที่อาจ
จะเป็นอันตรายและไม่อาจดำเนินการได้ด้วย
ตนเอง เช่น สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า  หรือ
การติดตั้งและการเดินสายที่ไม่ถูกต้อง ควรแจ้ง
ให้ช่างไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าในเขตพื้นที่เข้ามา
ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
 
         ถ้าแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กเกิดจาก
ระบบแสงสว่าง    ซึ่งส่วนมากมักจะมาจาก
บัลลาสต์ชนิดขดลวดแกนเหล็ก   ในกรณีนี้
การเปลี่ยนบัลลาสต์จากชนิดขดลวดแกนเหล็ก
เป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สามารถลด
สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นและช่วยแก้ไขอาการ
สั่นพลิ้วของภาพบนจอได้
 
ตัวอย่างการสั่นพลิ้วของภาพบนจอคอมพิวเตอร์
ชนิดหลอดภาพ CRT ซึ่งเกิดจากเตาอบ
ไมโครเวฟที่วางอยู่อีกด้านของผนัง ในกรณีนี้
เมื่อย้ายจอคอมพิวเตอร์ออกห่างจากแหล่งกำเนิด
ประมาณ 2 ฟุต ก็สามารถแก้ไขอาการสั่นพลิ้วได้
เนื่องจากสนามแม่เหล็กมีการลดลงอย่างรวดเร็ว
เมื่ออยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมากขึ้น
 

          ในกรณีที่จอภาพและแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กไม่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่ง
การวางได้    การปรับความถี่การสแกนหรือการกวาดภาพในแนวตั้ง (Refresh rate) ให้มีค่า
สูงกว่า 50 Hz มากๆ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขอาการสั่นพลิ้วของภาพบนจอได้ เช่น
ปรับเป็น 75 Hz หรือ 85 Hz ความถี่ในการสแกนนี้สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนได้โดยเข้าไปที่
Display Properties เลือกเมนู Setting คลิกที่ปุ่ม Advanced เลือกเมนู Monitor แล้วเลือก
ค่าความถี่ในการสแกนที่ต้องการในส่วนของ Monitor Setting (สำหรับ Microsoft Window)
ในบางครั้งการปรับความถี่ในการสแกนก็ไม่สามารถแก้ไขอาการสั่นพลิ้วของภาพบนจอได้
เนื่องจากสนามแม่เหล็กอาจมีค่าสูงมากในบริเวณนั้น

 
หมายเหตุ: การปรับความถี่ในการสแกนควรกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
 
          กรณีที่ตรวจพบว่าแหล่งกำเนิดหรือตัวสร้างสนามแม่เหล็กรบกวนมาจากสายตัวนำ
ของการไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ของการไฟฟ้า หรือ มาจากอาคารข้างเคียง  ให้ปรึกษาหรือแจ้ง
การไฟฟ้าในเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป
 
 
         มาตรการสุดท้ายในการแก้ไขอาการสั่นพลิ้ว
ของภาพบนจอคอมพิวเตอร์ คือ การ กำบังหรือชีลด์
(Shield) จอคอมพิวเตอร์ หรือ บริเวณพื้นที่ใช้งาน
ด้วยวัสดุชีลด์  ซึ่งเป็นโลหะผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ในการกำบังสนามแม่เหล็กเช่น แผ่นเหล็กที่ใช้ทำแกน
ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น   การใช้วัสดุชีลด์
สามารถลดทอนหรือป้องกันการรบกวนจาก
สนามแม่เหล็กได้
ภาพถ่ายตัวอย่างกล่องชีลด์ (ของต่างประเทศ)
สำหรับครอบจอคอมพิวเตอร์
 

<<ย้อนกลับ  ::   ถัดไป>>


กองวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  การไฟฟ้านครหลวง  -  มกราคม 2549

Copyright © 2006 Metropolitan Electricity Authority (MEA). All rights reserved

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต