คลื่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบตัวเรา เช่น ระลอกคลื่นบนผิวน้ำ ต้นข้าวโพดในไร่ที่ม้วนตัวพลิ้วไปตามสายลม
การขยับตีนของตะขาบเช่นเดียวกับเสียงและแสงที่เราได้ยินและได้เห็นก็มีลักษณะเป็นคลื่นคลื่นยอมให้างสิ่งเคลื่อน
ที่ไปสู่ตำแหน่งอื่นได้โดยไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสิ่งข้างเคียงเท่าใดนัก เหตุนี้เองคลื่นจึงมีส่วนสำคัญยิ่งต่อ
การติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปคลื่นจะเกิดขึ้นกับตัวกลางที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเก็บสะสมและส่งผ่านพลังงาน
เหล็กไฟฟ้า ตัวกลางก็คือที่ว่างของตัวมันเอง ซึ่งสะสมพลังงานในรูปของไฟฟ้าและแม่เหล็กได้เครื่องกลแสดงคลื่น
คลื่นบันดาลให้เกิดบางสิ่ง
ท่อนำคลื่น
เครื่องส่งทำงานอย่างไร
สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน

ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 12


เครื่องกลแสดงคลื่น


การสังเกตคลื่นกระทำได้2วิธีโดยการเพ่งมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรือติดตามดูรูปร่างของคลื่นขณะเคลื่อนที่ ทุกจุดที่คลื่นเคลื่อนผ่านไปจะมีวัฏจักร ของการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกัน แต่ณ จุดหนึ่งซึ่งห่างจากแหล่งกำเนิด คลื่นออกไปคลื่นยังคงเคลื่อนที่ไปตามวัฏจักรของมันในเวลาที่ช้ากว่า เล็กน้อย รูปร่างของคลื่นเป็นผลรวมของ
ทุกจุดที่กระทำสิ่งเดียวกันในจังหวะที่ต่างกันแบบจำลองนี้แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นโดยการใช้แผ่นกระดก แต่ละแผ่นเคลื่อนที่มันจะไปยืดสปริงและบิดแผ่นกระดกแผ่นถัดไปความเร็วของคลื่นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ของแผ่นกระดกและสปริงเช่นเดียวกับ ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ขึ้นกับคุณสมบัติทางไฟฟ้าและแม่
เหล็กของตัวกลาง


คลื่นบันดาลให้เกิดบางสิ่ง

เมื่อเรานำเหรียญโลหะเหรียญหนึ่งกระแทกกับเหรียญจำนวนหนึ่งที่ถูกยึดให้เรียงเป็นแถวชิดกันเหรียญอันปลายสุด ที่ไม่ได้ถูกยึดไว้ จะกระเด็นออกไป คลื่นแรงดันในโลหะเคลื่อนที่ไปเร็วกว่า การเคลื่อนที่ของเหรียญและพาพลังงานตามไปด้วยในทำนองเดียวกันเมื่อเรา ต่อหลอดไฟเข้ากับแบตเตอรี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำให้หลอดไฟเริ่มเรืองแสงก่อนที่อิเล็กตรอนจากแบตเตอรี่จะมาถึงเสียอีก

 


ท่อนำคลื่น


ในการส่งคลื่นทั่วไป เราต้องใช้ขดลวดคู่หนึ่ง แต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลสำหรับกรณีคลื่นความถี่สูง เช่นการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมเราจะใช้ กระบอก หรือท่อโลหะที่เรียกว่า ท่อนำคลื่น (waveguide) เป็นตัวส่งคลื่น

 


เครื่องส่งทำงานอย่างไร


 
 
สายอากาศทั่วไปสามารถแผ่พลังงานออกไปได้ทุกทิศทาง แต่มีพลังงานเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปถึงเครื่องตรวจหาหรือเครื่องรับ ที่อยู่ ห่างไกลออกไปการติดตั้งจานสะท้อนที่ตัวส่งคลื่น จะบังคับให้คลื่นไปรวมกันเป็นลำขนานวิธีนี้จึงทำให้สูญเสียพลังงานไปเพียงเล็กน้อย

 
 


สถานีดาวเทียม ภาคพื้นดิน


 
จานรับส่งสัญญาณสามารถส่งสัญญาณวิทยุตรงไปยังดาวเทียมที่โคจรในระดับความสูง35,000กิโลเมตรเหนือพื้นโลกดาวเทียมจึงเปรียบเสมือน คบเพลิงที่ใช้ส่องหาสิ่งของในความมืดจานรับส่งสัญญาณอันเดียวกันนี้ยังช่วยรวบรวมคลื่นอ่อนแรงซึ่งส่งมาจากดาวเทียมที่อยู่
ห่างไกลทำให้การรับสัญญาณชัดเจนขึ้น


  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต