6.1.1 ส่วนสำคัญของกระจก
     1. จุด C เป็นจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก (Center of Curvature) ระยะจากจุด C ถึงกระจกเรียกว่ารัศมีความโค้งของกระจก (Radius of Curvature) แทนด้วย R
     2. แกนมุขสำคัญ (Principal Axis) คือ เส้นตรงซึ่งเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางความโค้งทั้งสอง
     3. F เป็นจุดโฟกัส (Focus) ทำหน้าที่เป็นจุดรวมแสงที่เกิดจากการสะท้อนของกระจก โดยถ้าเป็นกระจกเว้า จุด F จะเป็นจุดโฟกัสจริง แต่ถ้าเป็นกระจกนูน จุด F จะเป็นจุดโฟกัสเสมือน ระยะจากจุด F ถึงกระจก เรียกว่าความยาวโฟกัส (focal length) ของกระจก แทนด้วย f
 
      6.1.2 ภาพที่เกิดจากการสะท้อนของกระจก มี 2 แบบ คือ
      ภาพจริง คือภาพที่เกิดจากรังสีของแสงรวมตัวกันแล้วตัดกัน ณ จุดที่เกิดภาพ จะต้องใช้ฉากรับภาพจึงมองเห็นภาพได้ชัดเจน
      ภาพเสมือน คือ ภาพที่เกิดขึ้นจากรังสีเสมือนมาตัดกัน ณ จุดที่เกิดภาพ ไม่ต้องใช้ฉากรับภาพก็สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน
 
      6.1.3 ภาพที่เกิดจากกระจกเว้า
      การหาลักษณะของภาพและตำแหน่งของภาพที่เกิดจากการสะท้อนของกระจกโค้งสามารถทำได้โดยวิธีทางเรขาคณิต โดยการสะท้อนของแสงเป็นไปตามกฎการสะท้อน ซึ่งมีขั้นตอนการเขียนรังสีของแสงตกกระทบและรังสีสะท้อน ดังนี้
      ก. รังสีเส้นที่หนึ่ง จากวัตถุให้ลากรังสีของแสงขนานกับแกนมุขสำคัญตกกระทบกับกระจกแล้วลากรังสีสะท้อนผ่านจุดโฟกัส (จุด F)
     ข. รังสีเส้นที่สอง จากวัตถุให้ลากรังสีของแสงผ่านจุดโฟกัส (จุด F) ตกกระทบกับกระจกแล้วสะท้อนมาเป็นรังสีขนานกับแกนมุขสำคัญ
     ค. รังสีเส้นที่สาม จากวัตถุให้ลากรังสีของแสงผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก(จุด C) ตกกระทบกับกระจกแล้วสะท้อนกลับทางเดิม
     ง. รังสีเส้นที่สี่ จากวัตถุให้ลากรังสีของแสงตกกระทบกับขั้วกระจกแล้วสะท้อนออกมา
     รังสีสะท้อนที่เกิดขึ้นทั้ง 4 เส้น จะตัดกันที่จุด ๆ หนึ่งซึ่งจุดนั้นก็คือตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้น โดยลักษณะของภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งต่าง ๆ เป็นดังนี้


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. แสง
 2. การส่องสว่างและการเปรียบเทียบความเข้มแสง
 3. หลักของฮอยเกนส์
 4. กฎการสะท้อนของแสง
 5. อัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ
 6. การหักเหของแสง
 7. การสะท้อนกลับหมด
 8. ลักษณะของเส้นใยนำแสง
 9. กระจกและเลนส์
 10. ส่วนสำคัญของกระจก
 11. วัตถุอยู่นอกจุด C
 12. ภาพที่เกิดจากกระจกนูน
 13. กำลังขยาย (Magnification)
 14. ส่วนสำคัญของเลนส์
 15. การหาตำแหน่งภาพ
 16. สรุปการเกิดภาพโดยเลนส์
 17. การเกิดภาพภายในตา
 18. ข้อบกพร่องในการมองเห็นและวิธีแก้
 19. สายตาสั้น
 20. สายตายาว
 21. การแทรกสอดของแสง
 22. สำหรับการแทรกสอดแบบเสริม
 23. การเลี้ยวเบนของแสง
 24. กำลังแยกของช่องแคบ
 25. สี
 26. การมองเห็นสี
 27. การผสมแสงสี
 28. แว่นขยาย
 29. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 30. กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต