6.1.4 ภาพที่เกิดจากกระจกนูน
     ในการวาดรังสีของแสงที่เกิดจากการสะท้อนที่กระจกนูนเหมือนกับกระจกเว้า แต่จะแตกต่างกันตรงที่ รังสีของแสงที่มาจากวัตถุเมื่อมาตกกระทบกับกระจกนูนแล้ว รังสีสะท้อนจะกางออกโดยรังสีสะท้อนนี้เสมือนมาจากจุด ๆ หนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังกระจกซึ่งก็คือจุดโฟกัสเสมือน ดังนั้นในการวาดรังสีของแสงจะต้องต่อแนวรังสีไปที่ ด้านหลังกระจกดังรูป
     วางวัตถุไว้หน้ากระจกนูนที่ใดก็ตาม จะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุ โดยภาพจะอยู่หลังกระจกเสมอ
 
     6.1.5 การหาตำแหน่งภาพ
=
(8)
โดยที่   แทนความยาวโฟกัส      เป็นบวก เมื่อเป็นกระจกเว้า
    เป็นลบ เมื่อเป็นกระจกนูน
           แทนระยะวัตถุ คือระยะที่วัดจากวัตถุถึงกระจก โดย
      เป็นบวก สำหรับวัตถุจริง (ซึ่งอยู่หน้ากระจก)
      เป็นลบ สำหรับวัตถุเสมือน (ซึ่งอยู่หลังกระจก)
         แทนระยะภาพ คือระยะที่วัดจากภาพที่เกิดขึ้นถึงกระจก โดย
    เป็นบวก สำหรับภาพจริง (ซึ่งอยู่หน้ากระจก)
    เป็นลบ สำหรับภาพเสมือน (ซึ่งอยู่หลังกระจก)


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. แสง
 2. การส่องสว่างและการเปรียบเทียบความเข้มแสง
 3. หลักของฮอยเกนส์
 4. กฎการสะท้อนของแสง
 5. อัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ
 6. การหักเหของแสง
 7. การสะท้อนกลับหมด
 8. ลักษณะของเส้นใยนำแสง
 9. กระจกและเลนส์
 10. ส่วนสำคัญของกระจก
 11. วัตถุอยู่นอกจุด C
 12. ภาพที่เกิดจากกระจกนูน
 13. กำลังขยาย (Magnification)
 14. ส่วนสำคัญของเลนส์
 15. การหาตำแหน่งภาพ
 16. สรุปการเกิดภาพโดยเลนส์
 17. การเกิดภาพภายในตา
 18. ข้อบกพร่องในการมองเห็นและวิธีแก้
 19. สายตาสั้น
 20. สายตายาว
 21. การแทรกสอดของแสง
 22. สำหรับการแทรกสอดแบบเสริม
 23. การเลี้ยวเบนของแสง
 24. กำลังแยกของช่องแคบ
 25. สี
 26. การมองเห็นสี
 27. การผสมแสงสี
 28. แว่นขยาย
 29. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 30. กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต