6.1.6 กำลังขยาย (Magnification)
              กำลังขยายของภาพที่เกิดโดยกระจก แทนด้วย M สามารถคำนวณได้โดย กำลังขยายมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างระยะภาพ ( ) กับระยะวัตถุ ( ) หรืออัตราส่วนระหว่างขนาดภาพ ( ) และขนาดวัตถุ ( ) คือ
= =
(9.9)
     6.2 ภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์
            เลนส์ คือ แผ่น (Slab) ตัวกลางโปร่งใสที่มีพื้นผิวสองด้าน โดยส่วนหนาที่สุดของเลนส์มีค่าน้อยเมื่อเทียบกับรัศมีความโค้ง เลนส์แบบนี้เรียกว่า เลนส์บาง
 
            6.2.1 ชนิดของเลนส์ (Types of Lens) เลนส์แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ
            1. เลนส์นูนหรือเลนส์รวมแสง (Convex or Converging Lenses) คือ เลนส์ที่มีความหนา ตรงจุดศูนย์กลางมากกว่าที่ขอบและจะทำหน้าที่ รวมแสงขนานไปตัดร่วมกัน ที่จุดโฟกัสจริง(Real Focus) แบบต่าง ๆ ของเลนส์นูนมีดังนี้
            ก. เลนส์นูนสองด้าน (Double Convex Lens)
            ข. เลนส์นูนแกมระนาบ (Plano Convex Lens)
            ค. เลนส์นูนแกมเว้า (Concavo Convex Lens)
รูปที่ 12 แสดงเลนส์นูนแบบต่าง ๆ
 
     2. เลนส์เว้าหรือเลนส์กระจายแสง (Concave or Diverging Lenses) คือ เลนส์ที่มีความหนาตรงจุดกลางน้อยกว่าที่ขอบและจะทำหน้าที่กระจาย แสงขนานจากจุดโฟกัสเสมือน (Virtual Focus) แบบต่าง ๆ ของเลนส์เว้ามีดังนี้
        ก. เลนส์เว้าสองด้าน (Double Concave Lens)
        ข. เลนส์เว้าแกมระนาบ (Plano Concave Lens)
        ค. เลนส์เว้าแกมนูน (Convexo Concave Lens)
รูปที่ 13 แสดงเลนส์เว้าแบบต่าง ๆ


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. แสง
 2. การส่องสว่างและการเปรียบเทียบความเข้มแสง
 3. หลักของฮอยเกนส์
 4. กฎการสะท้อนของแสง
 5. อัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ
 6. การหักเหของแสง
 7. การสะท้อนกลับหมด
 8. ลักษณะของเส้นใยนำแสง
 9. กระจกและเลนส์
 10. ส่วนสำคัญของกระจก
 11. วัตถุอยู่นอกจุด C
 12. ภาพที่เกิดจากกระจกนูน
 13. กำลังขยาย (Magnification)
 14. ส่วนสำคัญของเลนส์
 15. การหาตำแหน่งภาพ
 16. สรุปการเกิดภาพโดยเลนส์
 17. การเกิดภาพภายในตา
 18. ข้อบกพร่องในการมองเห็นและวิธีแก้
 19. สายตาสั้น
 20. สายตายาว
 21. การแทรกสอดของแสง
 22. สำหรับการแทรกสอดแบบเสริม
 23. การเลี้ยวเบนของแสง
 24. กำลังแยกของช่องแคบ
 25. สี
 26. การมองเห็นสี
 27. การผสมแสงสี
 28. แว่นขยาย
 29. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 30. กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต