6.2.2 ส่วนสำคัญของเลนส์ (The principal parts of a lens)
              1. จุดศูนย์กลางความโค้ง (C) มี 2 จุด อยู่ด้านหน้าและด้านหลังเลนส์
              2. แกนมุขสำคัญของเลนส์ คือ เส้นตรงซึ่งเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางความโค้งทั้งสอง
              3. จุดโฟกัส (F) คือ จุดตัดร่วมของรังสีหักเหทุกรังสีที่เกิดจากรังสีตกกระทบหักเหผ่านเลนส์
              4. ทางยาวโฟกัส (f) คือ ระยะจากจุดโฟกัส ( F ) ถึงจุดกึ่งกลางเลนส์
              5. รัศมีความโค้ง (R) คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางความโค้ง C ถึงผิวโค้งของเลนส์ โดย f = R/2
 
     6.2.3 การหักเหของแสงผ่านเลนส
             การหาลักษณะของภาพและตำแหน่งของภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์ โดยการวาดรังสี ซึ่งมีขั้นตอนการเขียนรังสีของแสง ตกกระทบและรังสี หักเหของแสง ดังนี้
             ก. รังสีเส้นที่หนึ่ง ให้ลากรังสีของแสงจากวัตถุขนานกับแกนมุขสำคัญไปตกกระทบเลนส์ต่อมาลากรังสีหักเหของแสงจากเลนส์จะผ่านที่จุดโฟกัส ซึ่งอยู่ด้านหลังเลนส์
             ข. รังสีเส้นที่สอง ให้ลากรังสีของแสงจากวัตถุไปตกกระทบที่จุดกึ่งกลางเลนส์ต่อมาลากรังสีหักเหของแสงจากเลนส์ต่อจากจุดกึ่งกลางเลนส์ออกไป
             ค. รังสีเส้นที่สาม ให้ลากรังสีของแสงจากวัตถุผ่านจุดโฟกัสไปตกกระทบเลนส์ต่อมาลากรังสีหักเหของแสงจากเลนส์ออกไปด้านหลังเลนส์ โดยขนาน กับแกนมุขสำคัญ รังสีทั้งสามจะไปตัดกันที่ด้านหลังของเลนส์ที่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งตำแหน่งนั้นคือตำแหน่งของภาพ ที่เกิดขึ้น ดังรูป
รูปที่ 14 แสดงการหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์นูน
รูปที่ 15 แสดงการหักเหของแสงเมื่อผ่านเลนส์เว้า


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. แสง
 2. การส่องสว่างและการเปรียบเทียบความเข้มแสง
 3. หลักของฮอยเกนส์
 4. กฎการสะท้อนของแสง
 5. อัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ
 6. การหักเหของแสง
 7. การสะท้อนกลับหมด
 8. ลักษณะของเส้นใยนำแสง
 9. กระจกและเลนส์
 10. ส่วนสำคัญของกระจก
 11. วัตถุอยู่นอกจุด C
 12. ภาพที่เกิดจากกระจกนูน
 13. กำลังขยาย (Magnification)
 14. ส่วนสำคัญของเลนส์
 15. การหาตำแหน่งภาพ
 16. สรุปการเกิดภาพโดยเลนส์
 17. การเกิดภาพภายในตา
 18. ข้อบกพร่องในการมองเห็นและวิธีแก้
 19. สายตาสั้น
 20. สายตายาว
 21. การแทรกสอดของแสง
 22. สำหรับการแทรกสอดแบบเสริม
 23. การเลี้ยวเบนของแสง
 24. กำลังแยกของช่องแคบ
 25. สี
 26. การมองเห็นสี
 27. การผสมแสงสี
 28. แว่นขยาย
 29. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 30. กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต