คลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่าแสงสีแดงเรียกว่า “อินฟราเรด” (infrared) ส่วนคลื่นที่มีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วงเรียกว่า “อัลตราไวโอเลต” (Ultraviolet)
     1. การส่องสว่างและการเปรียบเทียบความเข้มแสง
      แสงเป็นพลังงาน สามารถทำให้เกิดความสว่างบนผิววัตถุ โดยปริมาณการส่องสว่างของแสงมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ก. ความเข้มแสงของแหล่งกำเนิด
ข. ระยะทางจากแหล่งกำเนิดแสงกับพื้นที่ที่แสงตกกระทบ
ค. มุมตกกระทบของรังสีแสง
     ความสว่าง (Illuminance) ของผิวใด ๆ หมายถึงค่าความสว่างที่ตกบนพื้นที่ผิวต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ถ้าพิจารณาผิวที่อยู่ห่างจากหลอดไฟที่มีกำลังส่องสว่าง 1 แคลเดลลา เป็นระยะทาง 1 เมตร ความเข้มแห่งการส่องสว่างจะมีค่า 1 ลักซ์(lux) โดยความเข้มแห่งการส่องสว่างจะแปรผกผันกับระยะทางกำลังสอง
ให้      E คือความสว่าง (lux)
         I คือกำลังส่องสว่าง (แคนเดลลา,cd) โดยที่ I = , P แทนกำลังของ หลอดไฟ (Watt) และ 4?R2 คือ พื้นที่ผิวที่แสงตกกระทบ(m2)
         R คือระยะห่างจากหลอดไฟถึงผิวที่พิจารณา(m)
E = I/R2
(1)
 
     2. หน้าคลื่นและรังสีของแสง
        เมื่อเกิดคลื่นบนผิวน้ำจะเห็นหน้าคลื่นแผ่ออกจากจุดกำเนิดคลื่นเป็นรูปวงกลม แต่ถ้าเป็นแสง โดยแหล่งกำเนิดแสงเป็นจุดก็จะแผ่หน้าคลื่นออกไปเป็นรูปทรงกลม ถ้าลากเส้นจากจุดกำเนิดคลื่นออกไปในแนวตั้งฉากกับหน้าคลื่น เส้นที่ลากออกไปนี้เราเรียกว่า รังสีของแสง
         ในกรณีที่แหล่งกำเนิดแสงอยู่ไกลมาก ๆ หน้าคลื่นของแสงจะเป็นหน้าคลื่นระนาบ ดังนั้นรังสีของแสงจึงเป็นเส้นตรงขนานกัน ซึ่งรังสีของแสงสามารถบอกถึงลักษณะ การเคลื่อนที่ของคลื่นและหน้าคลื่นได้ ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับแสงจึงใช้รังสีของแสงแทนหน้าคลื่น


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. แสง
 2. การส่องสว่างและการเปรียบเทียบความเข้มแสง
 3. หลักของฮอยเกนส์
 4. กฎการสะท้อนของแสง
 5. อัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ
 6. การหักเหของแสง
 7. การสะท้อนกลับหมด
 8. ลักษณะของเส้นใยนำแสง
 9. กระจกและเลนส์
 10. ส่วนสำคัญของกระจก
 11. วัตถุอยู่นอกจุด C
 12. ภาพที่เกิดจากกระจกนูน
 13. กำลังขยาย (Magnification)
 14. ส่วนสำคัญของเลนส์
 15. การหาตำแหน่งภาพ
 16. สรุปการเกิดภาพโดยเลนส์
 17. การเกิดภาพภายในตา
 18. ข้อบกพร่องในการมองเห็นและวิธีแก้
 19. สายตาสั้น
 20. สายตายาว
 21. การแทรกสอดของแสง
 22. สำหรับการแทรกสอดแบบเสริม
 23. การเลี้ยวเบนของแสง
 24. กำลังแยกของช่องแคบ
 25. สี
 26. การมองเห็นสี
 27. การผสมแสงสี
 28. แว่นขยาย
 29. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 30. กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต