สำหรับการแทรกสอดแบบเสริมจะได้
แถบสว่างที่เกิดขึ้น = = =
(14)
โดยที่ m คือ ลำดับที่ของแถบสว่าง ซึ่ง m = 0 , 1 , 2 , …
     ถ้า m = 0 แสดงว่าเป็นแถบสว่างกลาง
     ถ้า m = 1 , = แสดงว่าเป็นแถบสว่างลำดับที่ 1 ซึ่งอยู่ถัดออกไป 2 ข้างของแถบมืดที่ 1 เป็นต้น
 
สำหรับการแทรกสอดแบบหักล้างจะได้
แถบมืดที่เกิดขึ้น = = =
(15)
โดยที่ m คือ ลำดับที่ของแถบมืด ซึ่ง m = 0 , 1 , 2 , …
     ถ้า m = 0 , = แสดงว่าเป็นแถบมืดที่ 1 ซึ่งอยู่ถัดออกไป 2 ข้างของแถบสว่างกลาง เป็นต้น
     ถ้า m = 1 , = แสดงว่าเป็นแถบมืดลำดับที่ 2 ซึ่งอยู่ถัดออกไป 2 ข้างของแถบสว่างที่ 1 เป็นต้น


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. แสง
 2. การส่องสว่างและการเปรียบเทียบความเข้มแสง
 3. หลักของฮอยเกนส์
 4. กฎการสะท้อนของแสง
 5. อัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ
 6. การหักเหของแสง
 7. การสะท้อนกลับหมด
 8. ลักษณะของเส้นใยนำแสง
 9. กระจกและเลนส์
 10. ส่วนสำคัญของกระจก
 11. วัตถุอยู่นอกจุด C
 12. ภาพที่เกิดจากกระจกนูน
 13. กำลังขยาย (Magnification)
 14. ส่วนสำคัญของเลนส์
 15. การหาตำแหน่งภาพ
 16. สรุปการเกิดภาพโดยเลนส์
 17. การเกิดภาพภายในตา
 18. ข้อบกพร่องในการมองเห็นและวิธีแก้
 19. สายตาสั้น
 20. สายตายาว
 21. การแทรกสอดของแสง
 22. สำหรับการแทรกสอดแบบเสริม
 23. การเลี้ยวเบนของแสง
 24. กำลังแยกของช่องแคบ
 25. สี
 26. การมองเห็นสี
 27. การผสมแสงสี
 28. แว่นขยาย
 29. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 30. กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต