รูปที่ 23 มุมที่รอบรับโดยแถบส่ว่างตรงกลางของการเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบ
 
     เมื่อ เป็นมุมที่แถบสว่างอันกลางรองรับที่ช่องแคบ ถ้า y แทนระยะจากแนวกลางถึงแถบมืด และ L ระยะระหว่างช่องแคบถึงฉาก ถ้า เป็นมุมน้อย ๆ จะได้สมการการเลี้ยวเบน ของแถบมืด ดังนี้
bsin = =
(16)
โดยที่ b แทนความกว้างของช่องแคบ
    แทนความยาวคลื่น
    แทนลำดับที่ของแถบมืด ซึ่ง = 1 , 2 , 3 ,…
     ถ้าต้องการหาค่าแถบสว่างกลาง ดังนั้นถ้าต้องการหามุมที่รองรับแถบสว่างกลาง จะได้
            sin =
(17)
    จากสมการที่ (17) จะเห็นได้ว่าช่องแคบยิ่งเล็กแถบสว่างอันกลางก็ยิ่งกว้างออก ( ยิ่งน้อยกำลังแยกจะสูง) โดยกำลังแยกของช่องแคบ (resolving power) ของ อุปกรณ์ทัศนศาสตร์หรือตา หมายถึงระยะห่างที่น้อยที่สุดของวัตถุ 2 ชิ้น ซึ่งมีผลให้เกิดภาพได้ชัดเจน ตามหลักของเรย์เลห์ คือ
     กำลังแยกของช่องแคบ
            =
(18)
     ถ้าช่องแคบเป็นวงกลมจะได้
            =
(19)
     เมื่อ D คือเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องแคบ ยิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางยิ่งโตกำลังยิ่งแยกก็จะสูงขึ้น


โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 
หน้า
 1. แสง
 2. การส่องสว่างและการเปรียบเทียบความเข้มแสง
 3. หลักของฮอยเกนส์
 4. กฎการสะท้อนของแสง
 5. อัตราเร็วแสงในตัวกลางใด ๆ
 6. การหักเหของแสง
 7. การสะท้อนกลับหมด
 8. ลักษณะของเส้นใยนำแสง
 9. กระจกและเลนส์
 10. ส่วนสำคัญของกระจก
 11. วัตถุอยู่นอกจุด C
 12. ภาพที่เกิดจากกระจกนูน
 13. กำลังขยาย (Magnification)
 14. ส่วนสำคัญของเลนส์
 15. การหาตำแหน่งภาพ
 16. สรุปการเกิดภาพโดยเลนส์
 17. การเกิดภาพภายในตา
 18. ข้อบกพร่องในการมองเห็นและวิธีแก้
 19. สายตาสั้น
 20. สายตายาว
 21. การแทรกสอดของแสง
 22. สำหรับการแทรกสอดแบบเสริม
 23. การเลี้ยวเบนของแสง
 24. กำลังแยกของช่องแคบ
 25. สี
 26. การมองเห็นสี
 27. การผสมแสงสี
 28. แว่นขยาย
 29. กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
 30. กล้องโทรทรรศน์ (Telescope)

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต