Measurments  การวัด

      Measurements of  length  การวัดระยะทาง

      วิธีการที่ใช้ในการวัดระยะทางขึ้นกับขนาดของระยะทาง  มักจะใช้ไม้เมตรวัดระยะทางตั้งแต่  50  มิลลิเมตรขึ้นไป  ถ้าขนาดเล็กๆ ประมาณ  มิลลิเมตร  การวัดระยะจะเป็นเพียงประมาณค่าให้ใกล้เคียง  0.5  มิลลิเมตร   สำหรับระยะทางที่น้อยกว่า 50  มิลลิเมตร  ค่าความผิดพลาดจะไม่สามารถรับได้   สเกลเวอร์เนีย  เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการวัดขนาดนี้  สำหรับการวัดระยะน้อยๆ  (ถึง 0.01  มิลลิเมตร)  จะใช้สกรูเกจไมโครมิเตอร์

      Vernier  scale  :   สเกลเวอร์เนีย

      เป็นสเกลสั้นๆ  ซึ่งเลื่อนอยู่บนสเกลหลัก  ตำแหน่งขีดศูนย์บนสเกลเวอร์เนีย  จะเป็นการชี้ค่าที่แน่นอนบนสเกลหลัก  การวัดแบบนี้ใช้ในเวอร์เนียร์แคลลิปเปอร์

Vernier slide  callipers:  เวอร์เนียร์  แคลลิปเปอร์

      เครื่องมือนี้ประกอบด้วย สเกลเวอร์เนียร์ ใช้วัดระยะในช่วง  10  ถึง  100  มิลลิเมตร

Method  of  measurement   : วิธีการวัด

 1. เลื่อนปากเวอร์เนียร์จนชิดกัน  และตรวจสอบ  จะพบว่าขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์จะตรงกับขีดศูนย์ของสเกลหลัก  ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นให้พิจารณาความคลาดเคลื่อนศูนย์
 2. เลื่อนปากของเวอร์เนียร์ให้ชิดกับวัตถุที่จะวัด
 3. ล็อคสลักให้เวอร์เนียร์อยู่กับที่
 4. บันทึกค่าที่อ่านได้บนสเกล
 5. บวกเข้าหรือลบออกของค่าความคลาดเคลื่อนจากศูนย์เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้อง

การทดลองเสมือนจริงเรื่องการวัดละเอียดด้วยเวอร์เนียร์  กดที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

Method  of  reading  position of zero line  on  vernier  scale

วิธีในการอ่านตำแหน่งศูนย์ในสเกลเวอร์เนีย

 1. อ่านตำแหน่งบนสเกลหลักก่อนถึงขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียเพื่อประมาณค่า   ในกรณีนี้คือ  8.3  เซนติเมตร

 2. หาตำแหน่งบนสเกลเวอร์เนีย  ซึ่งมีเส้นตรงกับสเกลหลักในกรณีนี้คือ  2

 3. รวมข้อ  1   และ  2   เข้าด้วยกันจะได้  8.32  เซนติเมตร

 

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

 1.  Measurements of length การวัดระยะทาง

 2. ไมโครมิเตอร์

 3. การวัดพื้นที่และปริมาตร

 4. Accuracy  and errors

 5. Reading

 6. จำนวน

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต