แรง

       แรงมีผลต่อรูปร่าง และการเคลื่อนที่ของวัตถุ  แรงเดี่ยวสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุ (นั่นคือทำให้วัตถุมีความเร่ง)   แรงขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกันจะเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาดของวัตถุ  แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์   มีทั้งขนาดและทิศทาง  มีหน่วยเป็นนิวตัน  ชนิดของแรงที่สำคัญคือ  แรงโน้มถ่วง  แรงแม่เหล็ก   แรงไฟฟ้า และแรงนิวเคลียร์

Newton (N)  : นิวตัน

     เป็นหน่วยของแรงในระบบ SI   หนึ่งนิวตันเป็นแรงที่ทำให้มวล   1   กิโลกรัมมีความเร่ง  เมตรต่อวินาที่ 2  (m.s-2)

Force  field :  สนามของแรง

     เป็นบริเวณที่มีแรงกระทำ  ระยะไกลสุดที่แรงส่งไปกระทำถึงเรียกว่าพิสัย ของแรง  สนามของแรงแทนด้วยเส้นและหัวลูกศร เรียกว่า  เส้นสนาม  เพื่อแสดงความเข้มและทิศทาง

ดูวีดีโอการเคลื่อนที่ของลูกปืนใหญ่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก

 

จากพจนานุกรมฟิสิกส์ ฉบับภาพประกอบ  แปลโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

คลิกกลับหน้าก่อนกลับหน้าแรกความหมายฟิสิกส์คลิกไปหน้าถัดไป

หน้า 

  1. แรง

  2. แรงโน้มถ่วงและแรงแม่เหล็ก

  3. แรงระหว่างโมเลกุลและแรงนิวเคลียร์

  4. แรงเสียดทาน

  5. กฎการเคลื่อนที่  3 ข้อ ของนิวตัน

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต