ผู้จัดทำ

 

เมนูหลัก

 

 

ชื่อ  นายชัยวัฒน์  นามสกุล  ช่วยแท่น
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต  วิชาเอกฟิสิกส์  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  อาจารย์  1  ระดับ  5
สังกัดโรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
โทร 09 - 9631952

  Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

 จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.