สอบก่อนเรียน

 

 เมนูหลัก

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง...งาน ( รายวิชาฟิสิกส์  ช่วงชั้นที่ 4 )

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใด  ไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับงานทางฟิสิกส์

  ก. งานเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูล 
  ข. งานคือผลคูณของแรงกับระยะกระจัด
  ค. การเล่นกีฬาทำให้เกิดงานทางฟิสิกส์ 
  ง.  งานเกิดจากทิศของแรงตั้งฉากกับระยะกระจัด
2. ชายคนหนึ่งออกแรงขนาด  500  นิวตัน  กระทำต่อกล่องใบหนึ่งในแนวราบ  แล้วทำให้กล่องเคลื่อนที่ไปในแนวราบได้ระยะกระจัด  2  เมตร  ชายคนนี้ทำงานได้กี่จูล

 

  ก. 250  จูล 
  ข. 500  จูล 
  ค. 1,000  จูล
  ง.  2,500  จูล
3. ลิงตัวหนึ่งมวล 30 กิโลกรัม  ปีนหน้าผาขึ้นไปได้สูง 0.5 เมตร ลิงตัวนี้ทำงานได้กี่จูล

  ก. 15  จูล 
  ข.  150 จูล
  ค.  600 จูล
  ง.  1,500 จูล

4. จากรูป ถ้าออกแรงขนาด 120 นิวตัน  กระทำต่อวัตถุในแนวขนานกับพื้นเอียง แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่จากขอบล่างไปจนถึงขอบบนของพื้นเอียง จะเกิดงานกี่จูล

 

  ก.  60  จูล
  ข.  120 จูล
  ค.  240 จูล
  ง.  600 จูล

5. ช้างตัวหนึ่งออกแรง 200 นิวตัน  ลากซุงท่อนหนึ่งในแนวทำมุม 30 องศากับแนวระดับดังรูป ถ้าลากซุงไปได้ไกล 10 เมตร จงหางานที่ช้างตัวนี้ทำได้ในการลากซุง

 

  ก.  1,000 จูล
  ข.  1,000  จูล
  ค.  2,000  จูล
  ง.  2,000  จูล

6. สมชายหิ้วถังน้ำหนัก 200 นิวตัน เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบได้ระยะทาง 10 เมตร  จงหางานในการหิ้วถังน้ำ

  ก.  2,000 จูล
  ข.  200  จูล
  ค.  20 จูล
  ง.  0 จูล

7. กล่องใบหนึ่งมวล 4 กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเท่ากับ 0.5 ถ้าออกแรงดึง 600 นิวตัน แล้วทำให้กล่องเคลื่อนที่ได้ระยะ  2 เมตร จงหางานของแรงเสียดทาน

 

  ก.  - 40  จูล
  ข.  40  จูล
  ค.  1,200  จูล
  ง.  - 1,200 จูล

8. ข้อใดจัดว่าเกิดงานเป็นลบทั้งหมด (1) การชักรอกดึงถังน้ำขึ้นจากบ่อ (2) การหิ้วกระเป๋าเดินขึ้นบันได (3) การเข็นรถขายของบนถนน (4) การถ่อเรือเข้าฝั่ง

  ก.  ข้อ (1) และ (2)
  ข.  ข้อ (3) และ (4)
  ค.  ข้อ (1) และ (4)
  ง.  ข้อ (2) และ (3)

9. ข้อใดเกิดงานเป็นศูนย์

  ก.  ช้างกำลังลากซุงในป่า
  ข.  คนใช้มือดันผนังตึก
  ค.  เด็กเตะลูกฟุตบอลไปตามพื้นราบ
  ง.  นักเรียนชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

10. งานในการเคลื่อนมวล m จาก A ไป C ดังรูป  มีค่าเท่าใด ( g ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก)

 

  ก. mg x AC
  ข. mg x BC x sin
  ค. mg x AC x sin
  ง. mg x AB x sin 

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น  
   โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

Copyright (c) 2003 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต