2. การหางาน

 

 เมนูหลัก

งานในทางฟิสิกส์จะขึ้นกับแรงและระยะกระจัด  ถ้าให้  F  แทนแรงที่มากระทำต่อวัตถุ   และ  S  แทนระยะกระจัดของวัตถุ

 

                งาน  จะมีค่าเท่ากับ  ผลคูณระหว่างขนาดของแรง  F  และขนาดของระยะกระจัด  S  

งาน ( W )       =    แรง  F   x   ระยะกระจัด S

                                                                           W         =    FS

เมื่อ           W      แทน  งาน           วัดในหน่วย    จูล   (J)        ตามระบบ  เอสไอ

                 F       แทน    แรง        วัดในหน่วย   นิวตัน  ( N)

                 S        แทน  ระยะกระจัด   วัดในหน่วย    เมตร  (m)

        งาน เป็นปริมาณสเกลาร์ กล่าวคือบอกแต่เพียงขนาดอย่างเดียว  เช่น  งาน  10  จูล  , งาน  20  กิโลจูล  

        แรง  F  จะต้องเป็นแรงที่มีค่าคงตัว  และระยะกระจัด  S  ต้องเป็นระยะที่อยู่ในแนวเดียวกับแรง F  เท่านั้นจึงจะหางานตามสมการข้างต้นนี้ได้

คำถาม

1. งานในทางฟิสิกส์ขึ้นอยู่กับ

2. งานในทางฟิสิกส์  คือผลคูณระหว่าง

3. การหาค่างานในทางฟิสิกส์ใช้สูตร

4. สัญลักษณ์แทนงาน คือ

5. การวัดงาน  นิยมวัดในหน่วยใด (ตามระบบ SI )

6. งานจัดว่าเป็นปริมาณ

7. ค่า "แรง"  ที่ใช้ในการหางานต้องมีค่า

8. "ระยะกระจัด" ที่ใช้ในการหางานต้องมีทิศทาง

  

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต