5. งานบนพื้นเอียง

 

 เมนูหลัก

        กรณีที่ออกแรงกระทำต่อวัตถุบนพื้นเอียง  แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับแรงที่มากระทำ  ก็สามารถคำนวณหางานได้ในทำนองเดียวกัน  

 

         ตัวอย่าง   ถ้าออกแรงขนาด  1  นิวตัน   กระทำต่อวัตถุบนพื้นเอียงและทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกับแรงนั้นด้วยระยะกระจัด  1  เมตร  จงหาว่าเกิดงานกี่จูล

 

         วิธีทำ    โจทย์กำหนด      แรง  F                  =    1    นิวตัน  (N)

                                                ระยะกระจัด  S    =    1     เมตร   (m)

                                                     งาน  W          =    ?       จูล      (J)

                จากสูตร                 W    =    FS

                 จะได้            งาน  W    =    1   นิวตัน(N )     x    1 เมตร(m )

                                                     =    1    นิวตัน-เมตร (N-m)

             หรือ                                =    1   จูล (J)

ตอบ       เกิดงาน  เท่ากับ  1  จูล

คำถาม

ถ้าออกแรงขนาด  20   นิวตัน  กระทำต่อวัตถุบนพื้นเอียง  แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปบนพื้นเอียงด้วยระยะกระจัด  2  เมตร  จะเกิดงาน กี่จูล

 

 

 

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต