6. แรงทำมุม-1

 

เมนูหลัก

 

        ในกรณีที่แรง  F  กระทำต่อวัตถุในแนวทำมุม  q  กับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ  และทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปด้วยระยะกระจัด  S  

 

                 จากรูป จะเห็นว่าแรง  F  ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่  กล่าวคือ  แรง  F  อยู่ในแนวเอียง  แต่การเคลื่อนที่อยู่ในแนวราบ  ซึ่งจะคำนวณหางานจากสูตร  W  = FS  ไม่ได้  ดังนั้นจึงต้องพิจารณาโดยการแตกแรง  คือแตกแรงเป็นแรงองค์ประกอบในแนวราบ   และแนวดิ่ง  ดังรูปล่างนี้

 

             จากรูป  จะสังเกตว่าแรงที่อยู่ในเดียวกับการเคลื่อนที่ คือ  แรง  Fcos    กล่าวคือแรง  Fcos  อยู่ในแนวราบ  และวัตถุก็เคลื่อนที่ในแนวราบด้วยเช่นกัน  จึงถือว่าอยู่ในแนวเดียวกันแล้ว  เพราะฉะนั้นสามารถคำนวณหางานได้จากสูตร

                งาน  W     =    แรง  Fcos     x   ระยะ S

                         W     =        Fcos         x        S

หรือ                     W      =     FS cos           เมื่อ    คือมุมที่แรงทำกับแนวราบ

คำถาม

1. ถ้าแนวแรงที่กระทำต่อวัตถุ ไม่ได้ อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ จะหางานโดยใช้สูตร  

       W  = FS  ได้หรือไม่

2. ถ้าแนวแรงที่กระทำต่อวัตถุ ไม่ได้ อยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่  จะต้อง

3. ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุทำมุมq กับแนวราบ  จะได้แรงองค์ประกอบตามแนวราบ เท่ากับ

4. ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุทำมุมq กับแนวราบ  จะได้แรงองค์ประกอบตามแนวดิ่ง  เท่ากับ

5. ถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุทำมุมq กับแนวราบ  แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวราบ  ถามว่าจะคำนวณหางานได้ตามสูตรใด

  

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต