7. แรงทำมุม-2

 

 เมนูหลัก

        ตัวอย่าง   เด็กคนหนึ่งออกแรง  50  นิวตัน  ลากกล่องใบหนึ่ง  ในแนวทำมุม  30  องศากับแนวระดับดังรูป  ถ้าเขาลากกล่องไปได้ไกล  10  เมตร  จงหา  งานที่เด็กคนนี้ทำในการลากกล่อง

 

        วิธีทำ     โจทย์กำหนด           แรง  F                  =      50    นิวตัน  (N)

                                                     มุม                    =      30    องศา

                                             ระยะกระจัด  S            =     10     เมตร  (m)

                                                  งาน  W                  =     ?      จูล (J)

จากสูตร                W     =     F S cos

จะได้ว่า                W      =    50  N  x  10  m   x  cos30

                                      =  50   x  10   x     

                                      =   250          J

ตอบ  งานที่เด็กคนนี้ทำในการลากกล่อง  เท่ากับ  250      จูล

 คำถาม

        ชายคนหนึ่งออกแรง   100    นิวตัน    ลากกล่องใบหนึ่ง   ในแนวทำมุม   60   องศากับแนวระดับดังรูป  ถ้าเขาลากกล่องไปได้ไกล  20  เมตร  จงหางานที่ชายคนนี้ทำในการลากกล่อง  ( เมื่อ cos60 = 1/2  )

  

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต