9.  งานบวก งานลบ

 

 เมนูหลัก

        งานในทางฟิสิกส์ขึ้นอยู่กับแรงและระยะกระจัด    การคำนวณหางานนั้น  แนวแรงและระยะกระจัดต้องอยู่ในแนวเดียวกัน  แต่ถ้าไม่อยู่ในแนวเดียวกันต้องมีการแตกเวกเตอร์ดังที่กล่าวมาแล้ว  

        คำว่า  "แนวเดียวกัน"  หมายถึง  อยู่บนเส้นตรงเดียวกัน  เพราะฉะนั้นอาจจะไปทางเดียวกัน  หรือตรงข้ามกันก็ได้  แต่ยังอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

ถ้าระยะกระจัด  S  อยู่ในทิศเดียวกับแรง   F    จะให้มีเครื่องหมายเป็นบวก   +

           

            และถ้าระยะกระจัด  S  มีทิศตรงข้ามกับแรง  F    จะมีเครื่องหมายเป็นลบ   -

           

                  นั่นคือ  งาน W  จะมีค่าเป็นบวก  --- >   ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำ  

และ      งาน  W  จะมีค่าเป็นลบ  --- >    ถ้าวัตถุเคลื่อนที่สวนทางกับแรงที่มากระทำ

งานที่มีค่าเป็นบวก  เช่น   การออกแรงลากวัตถุไปทางขวา  และวัตถุก็เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วย

งานที่มีค่าเป็นลบ  เช่น   การออกแรงกระทำกับวัตถุไปทางขวา  แต่วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้าย  ได้แก่กรณีวัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้ว  และเราไปออกแรงกระทำ  ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลง  

 หรือ  งานที่เป็นลบ  เช่น  งานจากแรงเสียดทาน  เป็นต้น

คำถาม

1. แรงและระยะกระจัด  จัดว่าเป็นปริมาณ

2. ปริมาณเวกเตอร์ต้องบอก

3. งานเป็นปริมาณ

4. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำ    งานที่เกิดขึ้นจะมีค่าเป็น

5. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่สวนทางกับแรงที่มากระทำ  งานที่เกิดขึ้นจะมีค่าเป็น

6. งานที่เป็นลบ  เช่น

 

 

 

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต