10. งาน-แรงเสียดทาน

 

 เมนูหลัก

        ตัวอย่าง  กล่องใบหนึ่งมวล  1  กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นที่มีความฝืดที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน เท่ากับ  0.5   ถ้าออกแรงดึงขนาด  100  นิวตัน  แล้วทำให้กล่องเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัด  2  เมตร  จงหา
               ก. งานของแรงดึง
               ข. งานของแรงเสียดทาน  

 

 วิธีทำ    โจทย์กำหนด                                        มวล  m       =  1  กิโลกรัม (kg)      หรือ  น้ำหนัก  =  10  นิวตัน (N)

                                          สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน  m   =   0.5

                                                              แรงดึง  F              =    100  นิวตัน  (N)

                                                               ระยะกระจัด  S    =      2    เมตร (m)

ก. หางานของแรงดึง

                                   จากสูตร     W   =  F S    (  เมื่อ  F  คือแรงดึง )

                                  จะได้          W  =  100  N  x  2  m   =  200  J

ตอบ            งานของแรงดึง  เท่ากับ  200  จูล

 

ข. หางานของแรงเสียดทาน

                                     จากสูตร    W  =  f S        ( เมื่อ  f  คือ  แรงเสียดทาน  และ  f   =  m N )

                                      จะได้        W  =  N  x  S

                                                             =  0.5   x   10 N   x   ( - 2  m )

                                                             =   -10    J

       ตอบ    งานของแรงเสียดทาน  เท่ากับ   -10  จูล

       *  ข้อสังเกต  ระยะกระจัดมีเครื่องหมายเป็นลบ  เพราะระยะกระจัดมีทิศตรงข้ามกับแรงเสียดทาน  งานที่ได้จึงเป็นลบด้วย

         และ  ค่าของ  N  =  10  นิวตัน  เพราะ  N  คือ แรงปฏิกิริยาตั้งฉากซึ่งมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ

 

คำถาม  กล่องใบหนึ่งมวล  2  กิโลกรัม  วางอยู่บนพื้นที่มีความฝืดที่มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน เท่ากับ  0.2   ถ้าออกแรงดึง  F   แล้วทำให้กล่องเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัด  5  เมตร  จงหางานของแรงเสียดทาน

 

 

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต