11. งานเป็นศูนย์

 

 เมนูหลัก

 ถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุ  แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่  (อยู่นิ่ง)  จะไม่เกิดงาน หรือ "งานเป็นศูนย์"  เพราะไม่มีระยะกระจัด

ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่  (   =  90  องศา)  จะไม่เกิดงาน  หรือ "งานเป็นศูนย์"   เช่น  การหิ้วกระเป๋าเดินไปตามพื้นราบ  หรือนั่งแบกของบนรถที่กำลังวิ่งไปบนถนนราบ  เป็นต้น

 

คำถาม

1. ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุยังหยุดนิ่ง (ไม่เคลื่อนที่)  เกิดงานเท่ากับ………………..

2. ถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่  มีระยะกระจัดหรือไม่……………………

3. ถ้าออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่  เกิดงานเท่ากับ…………………

4. งานจะเป็นศูนย์  เมื่อทิศของแรง  กับทิศของการเคลื่อนที่  ทำมุมต่อกัน……………………

5. การเดินหิ้วกระเป๋าไปบนพื้นราบ  แรงที่ใช้หิ้วกระเป๋า  จะมีทิศ………………..

6. การเดินหิ้วกระเป๋าไปบนพื้นราบ  การเคลื่อนที่ของกระเป๋าจะอยู่ในแนว…………….

7. การเดินหิ้วกระเป๋าไปบนพื้นราบ  เกิดงานเป็นศูนย์  เพราะ……………….

  

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต