สรุปงาน

 

 เมนูหลัก

งานในทางฟิสิกส์   คือ  ผลของแรงที่มากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัด

งาน  เท่ากับ  ผลคูณระหว่างขนาดของแรง  F  และขนาดของระยะกระจัด  S  

                  W         =    FS

 เมื่อ            W      แทน  งาน           วัดในหน่วย    จูล   (J)        

                  F       แทน    แรง        วัดในหน่วย   นิวตัน  ( N)

                  S        แทน  ระยะกระจัด   วัดในหน่วย    เมตร  (m)

 งาน เป็นปริมาณสเกลาร์   จะหาได้เมื่อทิศทางของแรงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกับระยะกระจัด

  กรณีที่แรง  F  กระทำต่อวัตถุในแนวทำมุม  q  กับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุ  และทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปด้วยระยะกระจัด  S

                         W      =     FS cos         เมื่อ      คือมุมที่แรงทำกับแนวราบ

  งาน W  จะมีค่าเป็นบวก  --- >   ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำ  

 งาน  W  จะมีค่าเป็นลบ  --- >    ถ้าวัตถุเคลื่อนที่สวนทางกับแรงที่มากระทำ

 ถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุ  แต่วัตถุไม่เคลื่อนที่  (อยู่นิ่ง)  จะไม่เกิดงาน หรือ "งานเป็นศูนย์"  เพราะไม่มีระยะกระจัด

 

จัดทำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์   ช่วยแท่น
โรงเรียนกงหราพิชากร  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง
โดยการสนับสนุนจาก
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 กระทรวงศึกษาธิการ
 
Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต