ถ้าให้
แทนอัตราเร็วของคลื่นเสียง (m/s)
    แทนความถี่เสียงจากแหล่งกำเนิด (Hz)
 แทนความถี่เสียงที่ผู้สังเกตได้รับ (Hz)
แทนความยาวคลื่นเสียง (m)
แทนอัตราเร็วของผู้สังเกตที่เคลื่อนที่ (m/s)
แทนอัตราเร็วของผู้แหล่งกำเนิดที่เคลื่อนที่ (m/s)
 
กรณีที่ 1 ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
        ในตอนเริ่มต้น ขณะที่ผู้สังเกตอยู่นิ่ง แหล่งกำเนิดเสียง S ได้ส่งเสียงที่มีความถี่ fs ความยาวคลื่น   และอัตราเร็วคลื่นเสียง เป็น   ถ้าผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหาหรือออกจากแหล่งกำเนิดเสียงด้วยอัตราเร็ว   ทำให้อัตราเร็วคลื่นเทียบกับผู้สังเกตเปลี่ยนไป ดังนี้
 
     • เมื่อผู้สังเกตเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดเสียง

        อัตราเร็วคลื่นเทียบกับผู้สังเกตคือ   =   โดยความยาวคลื่นเสียงคงที่ ซึ่ง    ดังนั้นความถี่เสียงที่ผู้สังเกตได้รับ จะเป็น
= = =
(6)
 
     • เมื่อผู้สังเกตเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
        อัตราเร็วคลื่นเทียบกับผู้สังเกตคือ   =   โดยความยาวคลื่นเสียงคงที่ ซึ่ง  ดังนั้นความถี่เสียงที่ผู้สังเกตได้รับ จะเป็น
= = =
(7)
 


  1. ธรรมชาติและความดันของเสียง
  2. อัตราเร็วเสียง
  3. ระดับความเข้มเสียง
  4. คุณลักษณะของเสียง
  5. หูและกลไกของการได้ยินเสียง
  6. ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์
  7. ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
  8. เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่

 

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต