กรณีที่ 2 เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
 
 
        จากรูปจะพบว่า เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับเปลี่ยนไป เป็น
 
        • เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกต ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับมีค่าน้อยลง จะได้
= =
        โดยที่  =   แทนค่า
=  
=
(8)
 
        • เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกต ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับมีค่ามากขึ้น จะได้
=  = 
       โดยที่   =    แทนค่า
=   
= 
(9)
ดังนั้นจะได้สมการรวมของปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ เป็นดังนี้
= 
(10)
การพิจารณาเครื่องหมาย
ใช้ เป็น + เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดเสียง
    เป็น - เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
  เป็น - เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟัง
  เป็น + เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้ฟัง
 


  1. ธรรมชาติและความดันของเสียง
  2. อัตราเร็วเสียง
  3. ระดับความเข้มเสียง
  4. คุณลักษณะของเสียง
  5. หูและกลไกของการได้ยินเสียง
  6. ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์
  7. ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
  8. เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่

 

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต