7.2 คลื่นนิ่งในท่อ
     เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าได้แก่ ขลุ่ย , ทรัมเป็ต , แซกโซโฟน อาศัยหลักการทำให้เกิดคลื่นนิ่งในท่ออากาศ โดยท่ออากาศ ที่ใช้มี 2 แบบ คือ ท่อปลายเปิด (opened pipe) และ ท่อปลายปิด (closed pipe) การเกิดคลื่นนิ่งในท่อเป็นดังรูป
รูปที่ 10 แสดงคลื่นนิ่งในท่อ
     จากรูปจะพบว่าตรงบริเวณปลายปิดของท่อจะเป็นตำแหน่งบัพ ทั้งนี้เพราะตรงบริเวณปลายปิดจะเป็นบริเวณที่ทีการเปลี่ยนแปลง ความดันมากที่สุด ทำให้บริเวณนั้นมีการอัดแน่นของโมเลกุลอากาศทำให้การกระจัดของโมเลกุลมีค่าน้อยที่สุด ส่วนที่บริเวณ ปลายเปิดจะเป็นตำแหน่งปฏิบัพ เพราะบริเวณนี้ความดันอากาศมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากปลายท่อเปิดสู่บรรยากาศ ทำให้โมเลกุลอากาศตรงบริเวณนั้นมีการกระจัดสูงสุด โดยความถี่หลักมูลของท่อเป็นดังนี้
ท่อปลายเปิดทั้ง 2 ข้าง จะได้   ดังนั้น  
= =
(17)
ท่อปลายเปิดทั้งข้างเดียว จะได้    ดังนั้น 
= =
(18)


  1. ชนิดของคลื่น
  2. ส่วนประกอบของคลื่น
  3. อัตราเร็วคลื่นในตัวกลางชนิดต่าง ๆ
  4. ฟังค์ชันคลื่น
  5. หูและกลไกของการได้ยินเสียง
  6. กลไกการได้ยินสียง
  7. ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
  8. เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
  9. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ตรึงปลายทั้ง 2 ข้าง
  10. คลื่นนิ่งในท่อ

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต