3.3 อัตราเร็วของเสียงในของแข็ง
     ในการทำให้เกิดเสียงในของแข็ง เช่น เคาะแท่งเหล็กจะทำให้เกิดคลื่นตามยาวของเสียงในแท่งเหล็กนี้ โดยอัตราเร็วของคลื่นเสียงในของแข็งนอกจากจะมีค่าขึ้นกับความหนาแน่นของของแข็งและยังขึ้นกับความยืดหยุ่นในของแข็งด้วย เราสามารถคำนวณหาอัตราเร็วเสียงในของแข็งได้จาก
  =
(5)
โดย Y คือ ค่ายังโมดูลัสของตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ มีหน่วยเป็น นิวตันต่อตารางเมตร(N/m2)
          คือ ความหนาแน่นของตัวกลาง มีหน่วยเป็น kg/m3
 
4. ฟังค์ชันคลื่น
     คลื่นมีลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคเป็นแบบฮาร์โมนิก ดังนั้นการกระจัดของอนุภาค y จะมีรูปแบบเหมือนสมการการเคลื่อนที่ แบบฮาร์โมนิกด้วย ดังนั้นถ้าพิจารณาการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยให้เฟสเริ่มต้นเท่ากับศูนย์ สมการการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือเรียกว่า ฟังค์ชันคลื่น ซึ่งก็คือฟังค์ชันที่แสดงตำแหน่งของอนุภาคใดอนุภาคหนึ่งบนคลื่น เป็นดังนี้
= 
(6)
โดยที่ A  แทนอัมปลิจูดของคลื่น หรือการกระจัดสูงสุดของคลื่น
          แทนความถี่เชิงมุม (angular Frequency) โดยที่ = = มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที (rad/s)
ดังนั้น
=    =
(7)
เมื่อเวลาผ่านไป คลื่นเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยอัตราเร็วเฟส ได้ระยะทาง จะได เขียนฟังค์ชันคลื่นเป็นดังนี้
=  
   = 
   (8)


  1. ชนิดของคลื่น
  2. ส่วนประกอบของคลื่น
  3. อัตราเร็วคลื่นในตัวกลางชนิดต่าง ๆ
  4. ฟังค์ชันคลื่น
  5. หูและกลไกของการได้ยินเสียง
  6. กลไกการได้ยินสียง
  7. ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
  8. เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
  9. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ตรึงปลายทั้ง 2 ข้าง
  10. คลื่นนิ่งในท่อ

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต