กรณีที่ 2 เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
 
 
        จากรูปจะพบว่า เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับเปลี่ยนไป เป็น
 
        • เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกต ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับมีค่าน้อยลง จะได้
= =
        โดยที่  =   แทนค่า
=  
=
(8)
 
        • เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้สังเกต ความยาวคลื่นที่ผู้สังเกตได้รับมีค่ามากขึ้น จะได้
=  = 
       โดยที่   =    แทนค่า
=   
= 
(9)
ดังนั้นจะได้สมการรวมของปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ เป็นดังนี้
= 
(10)
การพิจารณาเครื่องหมาย
ใช้ เป็น + เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกำเนิดเสียง
    เป็น - เมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียง
  เป็น - เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟัง
  เป็น + เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผู้ฟัง
 


  1. ชนิดของคลื่น
  2. ส่วนประกอบของคลื่น
  3. อัตราเร็วคลื่นในตัวกลางชนิดต่าง ๆ
  4. ฟังค์ชันคลื่น
  5. หูและกลไกของการได้ยินเสียง
  6. กลไกการได้ยินสียง
  7. ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
  8. เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
  9. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ตรึงปลายทั้ง 2 ข้าง
  10. คลื่นนิ่งในท่อ

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต