7.1 คลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ตรึงปลายทั้ง 2 ข้าง
      ถ้าเชือกยาว L ถูกขึงตรึงที่ปลายทั้งสองข้าง เมื่อเชือกถูกดีดจะทำให้เกิดคลื่นตามขวางขึ้นในเส้นเชือกคลื่น ตรงปลายที่ตรึงแน่น ทั้งสองข้างจะเป็นตำแหน่งบัพ (node) โดยระหว่างปลายตรึงจะเกิดกี่บัพก็ได้ ดังรูป

     รูป (a) n = 1 เรียกว่า “ความถี่หลักมูล” (fundamental frequency) หรือ ฮาร์โมนิกที่หนึ่ง (first harmonic)
= L  ,  l  =  2L  จะได้
f1 =
(14)

     รูป (b) n = 2 เรียกว่า “โอทอร์โทนที่หนึ่ง” (first overtone) หรือ ฮาร์โมนิคที่สอง (second harmonic) = 
   l  =  L   ; จะได้
f2 =
 (15)

      รูป(c) n = 3 เรียกว่า “โอเวอร์โทนที่สอง” (second overtone) หรือ ฮาร์โมนิคที่สาม (Third harmonic) = 
      l  =  L   ;  l  =  L    จะได้
f3 =
  (16)
รูปที่ 9 แสดงคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
 


  1. ชนิดของคลื่น
  2. ส่วนประกอบของคลื่น
  3. อัตราเร็วคลื่นในตัวกลางชนิดต่าง ๆ
  4. ฟังค์ชันคลื่น
  5. หูและกลไกของการได้ยินเสียง
  6. กลไกการได้ยินสียง
  7. ผู้สังเกตเคลื่อนที่ โดยแหล่งกำเนิดหยุดนิ่ง
  8. เมื่อผู้สังเกตหยุดนิ่ง แหล่งกำเนิดเสียงเคลื่อนที่
  9. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่ตรึงปลายทั้ง 2 ข้าง
  10. คลื่นนิ่งในท่อ

ของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ภาควิชาฟิสิกส์ อุปกรณ์ชีวการแพทย์

โดย ผศ.ปรียา อนุพงษ์องอาจ
 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต