Home / พลังงาน แสง ไฟฟ้า เชื้อเพลิง / พลังงานความร้อนใต้พิภพ (geothermal energy)
แสดงความคิดเห็น
 

4

 

 

การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ


>> ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  น้ำที่ถูกให้ความร้อนสูงมากๆ จะกลายเป็นไอน้ำปนกับน้ำร้อน ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 180 องศาเซลเซียส และความดันมากกว่า 10 บรรยากาศ  จะสามารถแยกไอน้ำร้อนมาหมุนกังหันผลิตไฟฟ้าได้โดยตรง  ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 180 องศาเซลเซียส ต้องอาศัยของเหลวบางชนิดที่มีจุดเดือดต่ำ (working fluid) เช่น ฟรีออน (freon), แอมโมเนีย (ammonia), หรือ ไอโซบิวเทน (isobutane) เป็นตัวกลางรับความร้อนจากน้ำร้อนแล้วกลายเป็นไอ และมีความดันสูงขึ้น จนสามารถหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าได้  โดยในปัจจุบันประเทศที่มีการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพผลิตกระแสไฟฟ้ามากเป็นอันดับหนึ่ของโลก คือ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  รองลงมา คือ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอิตาลีตามลำดับ    

รูปโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

รูปโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ
จาก
http://www.technologypupil.com/images/geo1a.jpg


                                            
>> ใช้ในการเกษตรกรรม การอบแห้ง หรือในขบวนการให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

>> ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น บ่อน้ำร้อน น้ำพุร้อนไกเซอร์  เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

พุนำร้อนที่ Yellowstone National Park USA
พุนำร้อนที่ Yellowstone National Park USA
http://www.greateryellowstone.org/hot_spring.jpg


>> นอกจากนี้ในประเทศเขตอบอุ่น และเขตหนาว ยังมีการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพในการให้ความอบอุ่นแก่บ้านเรือน  ให้ความร้อนเรือนกระจกที่ใช้เพาะปลูก ใช้ประโยชน์ในการผสมพันธุ์ปลา ใช้ละลายหิมะ ใช้ในสระว่ายน้ำ ฯลฯ

 

กลับหน้าแรก

 

 

 

ไปหน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

คณะผู้จัดทำ

ดวงฤดี ธารรำลึก
รสสุคนธ์ ทองวิเชียร
เอมอร ทองเป็นใหญ่
ชัชวาล วัชรมโนธรรม

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต