Home / พลังงาน แสง ไฟฟ้า เชื้อเพลิง / พลังงานความร้อนใต้พิภพ (geothermal energy)
แสดงความคิดเห็น
 

5

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ

>> ถ้าน้ำจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพมีปริมาณแร่ธาตุอยู่ในระดับสูง เมื่อนำน้ำมาใช้แล้วระบายลงในแหล่งน้ำธรรมชาติตามผิวดิน อาจเกิดผลกระทบต่อน้ำผิวดินที่ใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภค บริโภค และน้ำในระบบบาดาลได้  วิธีการป้องกันคือ ทำให้ปริมาณแร่ธาตุเหล่านั้นลดลงโดยการตกตะกอนก่อนที่จะระบายน้ำสู่แหล่งธรรมชาติ หรืออัดน้ำที่ผ่านการใช้แล้วกลับคืนสู่ใต้ผิวดินลงไปอยู่ในชั้นหินที่ปลอดภัย

>> ก๊าซบางชนิดที่เป็นพิษ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟต์ อยู่ที่แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ  ซึ่งหากหายใจเข้าไปจะทำให้ระบบทางเดินหายใจขัดข้องได้  วิธีการป้องกันคือ จะต้องเปลี่ยนก๊าซนี้ให้อยู่ในรูปอื่น เช่น ผ่านก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ ลงในน้ำจะเกิดกรดซัลฟิวริกขึ้น เรายังสามารถนำกรดที่เกิดขึ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ได้

>> น้ำจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วแม้จะมีอุณหภูมิลดลงแต่อาจสูงกว่าน้ำในแหล่งธรรมชาติ  หากปล่อยออกมาอาจเกิดผลเสียได้  วิธีการป้องกันคือ นำเอาน้ำเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ เช่น ให้ความอบอุ่นในบ้านพัก  จนกระทั่งน้ำนั้นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับแหล่งน้ำในธรรมชาติจึงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้

>> หากมีการสูบน้ำร้อนขึ้นมาใช้เร็วกว่าการอัดน้ำกลับลงไปอาจเกิดปัญหาเรื่องการยุบตัวของแผ่นดิน  วิธีการป้องกันคือ ต้องมีการอัดน้ำกลับลงไปในปริมาณที่เท่ากับที่สูบขึ้นมาใช้

>> ในน้ำที่เอามาใช้อาจมีสารพิษละลายปนอยู่ เช่น สารหนู ปรอท ซึ่งป้องกันได้โดยก่อนนำน้ำมาใช้จะต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนั้นก่อน

 

กลับหน้าแรก

 

 

 

ไปหน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

คณะผู้จัดทำ

ดวงฤดี ธารรำลึก
รสสุคนธ์ ทองวิเชียร
เอมอร ทองเป็นใหญ่
ชัชวาล วัชรมโนธรรม

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต