คุณสมบัติของคลื่นและอนุภาค

   ภาพอะตอมของไฮโดรเจน

   ถ้าเราเปรียบเทียบการหมุนของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส   เหมือนกับการหมุนของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ดังนั้นอิเล็กตรอนแสดงเป็นอนุภาค

แต่ถ้า   อิเล็กตรอนแสดงตัวเป็นคลื่น   มันจะหมุนรอบนิวเคลียสในลักษณะของคลื่นนิ่ง 

   อิเล็กตรอน มีคุณสมบัติคู่ (dual property) คือเป็นทั้งคลื่นและอนุภาค  และก็เนื่องมาจากลักษณะที่ตรงข้ามกันของคลื่นและอนุภาคนี่เองที่ทำให้มันแสดงออกมาพร้อมกันไม่ได้ เช่น ถ้าเราทำการทดลองวันหนึ่งซึ่งมีผลให้ อิเล็กตรอนแสดงตัวออกมาในรูปของคลื่นมาก ลักษณะทางอนุภาคของมันจะแสดงออกได้น้อย ดังนั้นทั้งสสารและคลื่นก็คล้ายๆ กับเหรียญในแง่ที่ว่าเราสามารถทำให้เหรียญแสดงหน้าใดหน้าหนึ่งให้เห็นในขณะใดขณะหนึ่ง แต่เราไม่สามารถทำให้เหรียญนั้นแสดงทั้ง 2 หน้า ให้เห็นในขณะเดียวกันได้


  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต