house06.gif

ความหมาย

 

 


          สเปคตรัม (spectrum) ของสาร คือการแสดงความสามารถในการดูดแสงของสารที่ความยาวคลื่นต่างๆ กันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

          สารที่มีสี คือสารที่ดูดแสงได้บางส่วนหรือทั้งหมดของความยาวคลื่นของแสงที่มีสีหรือแสงที่ตามองเห็น (visible) คือประมาณ 400-700 นาโนเมตร (nm) 

          สเปคตรัมของสารที่มีสีจึงเป็นกราฟที่มียอด มีเนิน มีที่ราบและเหวที่แสดงว่าที่ความยาวคลื่นใด สารตัวนั้นๆ ดูดแสงได้ดีเพียงใด ยอดที่สูง ณ ตำแหน่งหนึ่งๆ แสดงถึงความสามารถในการดูดแสงที่ความยาวคลื่นนั้น ที่ราบหรือเหว แสดงถึงความสามารถดูดแสงที่ต่ำ

          การวัดสเปคตรัมของสารทำได้โดยใช้เครื่อง spectrophotometer 

 

                                                           

 

 cloline.gif

 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต