คลิกที่นี่ดูเนื้อหาหนังสือ

เฉลยฟิสิกส์ 1

ภาคกลศาสตร์ของไหล ความร้อน และคลื่น

บทที่ เนื้อเรื่อง
12 ความยืดหยุ่น
13 กลศาสตร์ของไหล
14 อุณหภูมิ
15 ปริมาณความร้อน
16 กลไกการถ่ายโอนความร้อน
17 คุณสมบัติเชิงความร้อนของสสาร
18 กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิก
19 กฏข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก
20 คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
21 คลื่น
22 การสั่น
23 ธรรมชาติของคลื่นเสียง

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

1. การวัด

 2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน 10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล 14. ปริมาณความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น

  18.การสั่น และคลื่นเสียง

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ ภาคกลศาสตร์ของไหล  ความร้อน และคลื่น