หน่วยที่ 1 แรงไฟฟ้า และ สนามไฟฟ้าสถิต

 

- ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์  
- โจทย์เกี่ยวกับกฎของคูลอมบ์  
- นิยามของสนามไฟฟ้า  
- สนามไฟฟ้าของจุดประจุ  
- สนามไฟฟ้าของประจุต่อเนื่อง  
- ฟลักซ์ไฟฟ้า และ กฎของเกาส์  
- การหาสนามไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกาส์  
- นิยามของศักย์ไฟฟ้า  
  - ศักย์ไฟฟ้าของจุดประจุ  
  - ศักย์ไฟฟ้าของประจุที่กระจายอย่างต่อเนื่อง  
  - ความสัมพันธ์ระหว่างสนามและศักย์ไฟฟ้า  
  - ความจุไฟฟ้า  
  - ตัวเก็บประจุรูปทรงต่าง ๆ  
  - การต่อตัวเก็บประจุ  
  - พลังงานศักย์ทางไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุ  
  - ตัวเก็บประจุที่มีสารไดอิเล็กตริก  
  - แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1  
     
  กลับสู่สารบัญหลัก  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2