หน่วยที่ 3 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 

- แรงแม่เหล็กบนประจุที่กำลังเคลื่อนที่

 
- แรงแม่เหล็กบนตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า  
- กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต  
- กฎของแอมแปร์  
- การเป็นแม่เหล็กและสภาพซาบซึมได้ทางแม่เหล็ก  
  - กฎของฟาราเดย์  
  - การเหนี่ยวนำของขดลวด  
  - ขดลวดเหนี่ยวนำในวงจรกระแสตรง  
  - แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 3  
     
  กลับสู่สารบัญหลัก  

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ฟิสิกส์ 2