บทความวิชาการ

1.ความแปลกย่อยย่อคือปัญหา

2.Synthesis, Characterization and Biodegradability Study of Copolyesteramides based on Diacid chlorides,Dianmines,and Diols

 3.ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เบื้องต้น

4. อัตราการย่อยสลายและเชื้อราย่อยสลายซากใบโกงกางใบเล็กและใบแสมขาว บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

จรัส บุณยธรรมา