กลุ่มศึกษาทั่วไป สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ วิทยาเขตพายัพ จ.เชียงใหม่

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
สาขาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2543
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2544
ณ วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการสอบแข่งขัน วิชากลศาสตร์ประยุกต์

รางวัลชนะเลิศ
นายจักรพล สุวรรณดี
วิทยาเขตพระนครเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายจักรพงษ์ ภู่ไพบูลย์ วิทยาเขตพระนครเหนือ
นายเอกรัตน์ วงศ์ช่วย วิทยาเขตภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายอามีน สมาแฮ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

                   

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
สาขาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2543
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2544
ณ วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ผลการสอบแข่งขัน วิชาฟิสิกส์ 2

รางวัลชนะเลิศ
นายวิโรจน์ โชวงษ์
วิทยาเขตวังไกลวังวล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายวัฒนพงษ์ วงศ์ทองนิล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายทวีทรัพย์ น้อยมี วิทยาเขตขอนแก่น                  

                         

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ เพื่อสร้างสรรค์วิชาการ
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แผนกวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2544

วิชากลศาสตร์ประยุกต์

ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยาเขต

50 คะแนน

1

นายบรรเลง

กองรับ

วังไกลกังวล

28

2

นายขัตติยะ

มาลัย

ตาก

28

3

นางสาวพอเกษ

โสตะวงศ์

สกลนคร

20

4

นายอามีน

สมาแฮ

นครศรีธรรมราช

31

5

นางสาวนิติญา

สมศิริ

นครศรีธรรมราช

20

6

นายอนุพงษ์ศักดิ์

สมานพงษ์

สุพรรณบุรี

17

7

นายปฏิภาณ

ครายานนท์

สุพรรณบุรี

14

8

นายเรศ

มณีเนียม

สุพรรณบุรี

26

9.

นายวิชัย

ประดิษฐ์ค่าย

ขอนแก่น

29

10

นายเอกรัตน์

วงศ์ช่วย

ภาคใต้

32

11

นายกิตติศักดิ์

ผลไม้

ชุมพรเขตฯ

15

12

นายชาญณรงค์

บัวแดง

ชุมพรเขตฯ

19

13

นายกัณหา

ว่องไว

ตอ.เฉียงเหนือ

27

14

นายเอกชัย

วารินศิริรักษ์

เทคนิคกรุงเทพฯ

23

15

นายจักรพล

สุวรรณดี

พระนครเหนือ

33

16

นายจักรพงษ์

ภู่ไพบูลย์

พระนครเหนือ

32

17

นายณัฐวุฒิ

ศรีสารคาม

ภาคพายัพ

29

18

นายผดุงพล

อินตามูล

ภาคพายัพ

24

19

นายคัมภีร์

สมบูรณ์ศิลป์

นนทบุรี

16

20

นายไพโรจน์

ดวงศรี

สุรินทร์

24

21

นางสาวสาริกา

ชะราประทีป

จันทบุรี

18

22

นายณขจร

ติดไชย

พิษณุโลก

23

23

นายกิตจพันธ์

กันตีฟอง

พิษณุโลก

21

24

นายเปรมชัย

เหลาแหลม

กาฬสินธุ์

22

25

นายศราวุฒิ

ศรีหมื่น

ลำปาง

18


รายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบ เพื่อสร้างสรรค์วิชาการ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แผนกวิทยาศาสตร ์
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2544

วิชา ฟิสิกส์ 2

ชื่อ-สกุล

วิทยาเขต

50 คะแนน

1

นายวิโรจน์

โชวงษ์

วังไกลกังวล

40

2

นายศุภกิตติ

คชแก้ว

ตาก

28

3

นายภานุ

โพธิ์ศรี

สกลนคร

22

4

นายวิษณุ

ปานมณี

นครศรีธรรมราช

20

5

นายอานนท์

จันทร์สวัสดิ์

นครศรีธรรมราช

17

6

นางสาวนันทนา

สร้อยเสนา

กาฬสินธุ์

20

7

นายสมบัติ

บุญส่ง

สุพรรณบุรี

33

8

นายสรรชัย

อ่ำพุทธา

สุพรรณบุรี

29

9

นายพูนศักดิ์

นุ่มดี

สุพรรณบุรี

24

10

นายทวีทรัพย์

น้อยมี

ขอนแก่น

37

11

นายอนุชา

หนูล้อม

ภาคใต้

34

12

นายไพโรจน์

สังเขต

ปทุม

16

13

นายวัฒนพงษ์

วงศ์ทองนิล

ตอ.เฉียงเหนือ

38

14

นายนันทวัฒน์

จันทาทอง

เทคนิคกรุงเทพฯ

21

15

นายบุณญรัตน์

คุ้มห้วยบง

พระนครเหนือ

36

16

นายคณาพจน์

ลิ่มทอง

พระนครเหนือ

36

17

นายธีรเดช

ทุลเศียร

ภาคพายัพ

17

18

นายกานต์

รอดจิตร

ภาคพายัพ

23

19

นายสว่างพงศ์

จันทร์แย้ม

นนทบุรี

26

 

กรรมการคุมสอบ
1. นางสาวธีติกา จินดาพร วิทยาเขตหันตรา
2. นายศักดิ์สิรินทร์ ธีรพันธ์เสถียร วิทยาเขตตาก

กรรมการตรวจข้อสอบ
1. นางสุภาพร กิตติสารวิญโย วิทยาเขตพระนครเหนือ
2. นายบุญรอด อาสาสะนา วิทยาเขต ตอ.เฉียงเหนือ