รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์
ร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบวุฒิบัตร
ให้แก่ผู้นำนักศึกษา ณ ห้องบัวชมพู เมื่อ 12 มีนาคม 2544