คะแนนสอบกลางภาค

กลศาสตร์เวกเตอร์

ฟิสิกส์ 2

ฟิสิกส์ 2 คะแนนเรียงลำดับจาก 1  ถึง 851  คะแนนเฉลี่ย 41.02 

มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

ประกาศแนวข้อสอบ

กลศาสตร์เวกเตอร์

ฟิสิกส์ 2

ฟิสิกส์ทั่วไป